петък, 28 декември 2012 г.

Mozilla Thunderbird: Създаване на филтри за входящата поща

Филтрирането на писма в програмата ни за електронна поща е една функция, която в дадени ситуации (особено при получаване на голямо количество писма) може да се окаже доста полезна. Тук аз ще се опитам да ви обясня как може да си направим филтриране на писмата в програмата за електронна поща Mozilla Thunderbird, с помощта на който филтър писмата от входящата поща, отговарящи на дадени критерии, ще се преместват в желана от нас допълнително създадена папка. За целта използвам Mozilla Thunderbird 3.1.7.

И така, започваме:

 1. Първо трябва да си създадем папка, в която ще отиват писмата, които ще филтрираме. По подразбиране, писмата в нашия e-mail клиент отиват в неговата папка за входяща поща. Името на тази папка е различно в зависимост от e-mail клиента и дали той е преведен на български или не. В нашия случай папката за входяща поща се нарича "Inbox" ("Пощенска кутия"). И така - отиваме до папката, в която искаме да си създадем подпапка където ще отиват нашите филтрирани писма. Аз лично създавам такива подпапки към папката "Inbox". Като застанем върху папката, натискаме клавиша "Applications" и от контекстното меню избираме "New Subfolder…" ("Нова папка..."). Ще се отвори прозорец, в който трябва да зададем име за нашата нова папка (в полето с етикет "Name:" ("Име:")). От падащия списък с етикет "Create as a subfolder of:" ("Създаване като подпапка на:") можем да изберем папката, в която ще бъде създадена нашата подпапка. Аз казах че това е падащ списък, но това определение не е съвсем точно, тъй като списъка като се отвори (най-лесно това става с F4, което важи и за всички други падащи списъци), излиза под формата на меню с подменюта. По-лесно обаче е ако сме си избрали папката предварително. След като сме въвели името за нашата подпапка, активираме бутона "OK" (или натискаме клавиша Enter), за да създадем папката.
 2. От меню "Tools" ("Инструменти") избираме "Message Filters…" ("Филтриране на писма…").
 3. В отворилия се прозорец, от падащия списък с етикет "Filters for:" ("Филтри за:") си избираме пощенския акаунт, за който искаме да прилагаме филтрите от списъка по-долу. Това важи само ако имаме повече от един e-mail акаунт в програмата си за електронна поща.
 4. После с TAB отиваме до бутона "New…" ("Нов...") и го активираме. Отваря се прозорец със заглавие "Filter Rules" ("Правила за филтриране"), в който ще се задават правилата за този филтър.
 5. Тук фокуса ни попада в едно текстово поле с етикет "Filter name:" ("Име на филтър:"), в което трябва да въведем име на филтъра. Не знам дали можем да го оставим празно, но името е ориентир ако имаме повече от един филтър за дадена поща и би било добре да си напишем нещо описващо филтъра (примерно за кои писма ще важи той).
 6. Следващият падащ списък с етикет "Apply filter" ("Прилагане на филтъра когато:") определя при кои събития ще се прилага филтъра. Тук аз виждам 5 опции, но две от тях не са ми на 100% ясни - явно са се появили наскоро в Mozilla Thunderbird. Другите 3 са: при ръчно изпълнение на филтъра, при проверка за нова поща или и при двете. Аз съм си избрал третата опция - при ръчно прилагане и при проверка за нова поща.
 7. Следващата група от 3 радио бутона определя "силата" на дадения филтър. Първият радио бутон ("Match all of the following" ("Съвпадат с всички")) задава че филтрирането ще се извърши само ако писмата отговарят на всички правила зададени в списъка по-долу. Вторият радио бутон ("Match any of the following" ("Съвпадат с някое")) определя че филтрирането ще се извърши, дори само едно от правилата от списъка по-долу да е изпълнено. Третият радио бутон ("Match all messages" ("Съвпадат всички писма")) определя че филтрирането ще се извършва върху всички получени писма.
 8. В следващия списък чрез таблица от падащи списъци и текстови полета, потребителят може да определи правилата, на които ще трябва да отговарят филтрираните писма. Писмата могат да бъдат филтрирани по съдържанието на полетата за тема, подател, "тяло" (съдържание на самото писмо), дата, размер и др., като може да се задават различни опции, в зависимост от това по какъв критерии ще се филтрират. В този табличен списък, има един бутон със знак "плюс" ("+"), чието активиране добавя ново правило (полезно, ако искаме писмото да се филтрира по повече от едно правило. За второто и следващите правила, ще има и бутон със знака "минус" (или познат още като "тире"), чрез който може да се премахват правила от табличния списък.
 9. Като приключим с добавянето на правила, с TAB отиваме до следващия табличен списък.
 10. Следващия табличен списък (с етикет "Изпълняват се следните действия:") е този, в който се задават действията, които ще бъдат изпълнени върху филтрираните писма. Тъй като по-горе създадохме нова папка, предполагаме че искаме да преместим писмата в нея. В такъв случай от първия падащ списък избираме "Move Message to" ("Преместване на писмото в"), което мисля че е избрано по подразбиране. В следващия падащ списък избираме папката, в която ще бъдат премествани филтрираните писма. За целта отваряме този падащ списък с F4, и от появилата се дървовидна структура навигираме до желаната от нас папка (примерно създадената в стъпка '1') и я избираме с Enter, при което списъкът се затваря.
 11. Ако няма да добавяме повече действия за изпълнение към този филтър, отиваме до бутона "OK" и го активираме, като по този начин създаваме новия филтър и се връщаме в прозореца "Message Filters" ("Филтриране на писма").
 12. В прозореца "Message filters" отиваме до списъка с филтрите, и маркираме току-що създаденият от нас. После отиваме до падащия списък "Run selected filter(s) on:" ("Стартиране на избраните филтри в:") и си избираме папката, в която се получават входящите ни писма. По подразбиране в случая това е папката "Inbox").
 13. После може да отидем до бутона "Run Now" ("Стартиране") и да го активираме, с което ще приложим филтъра и върху получени вече писма.
 14. След това натискаме клавиша Escape, за да затворим прозореца "Message filters".

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. В списъка където са създадените от нас филтри, първо са имената им (в първата колона), а след това (във втората колона) има квадратче с отметка, което показва дали филтъра е активен (включен) или не. За съжаление обаче екранните четци не "виждат" това квадратче за отмятане (чекбокс) и за един напълно незрящ човек е невъзможно да разбере дали избраният филтър е активен или не. Но по подразбиране всеки новосъздаден филтър е активен (включен) и не би се променил, освен ако ние не натиснем интервалния клавиш (SpaceBar) върху него.
 2. Ако за преглед на пощата си използваме IMAP, може да се наложи да настроим филтрирането през уеб интерфейса на e-mail доставчика.

П.П.: Благодаря на Захари Юруков за направеното уточнение по въпроса с POP3 и IMAP (точка №2 от забележките).